Vedtægter for den selvejende fond Jakob
 
Fondens navn, hjemsted og formål
 
§ 1
Fonden Jakob er en selvejende fond med hjemsted i Århus.
Fondens formål er bevaring af aktive, bevaringsværdige, historiske skibe i Århus havn.
Fondens primære opgave består i at vedligeholde bugserbåden Jakob i sejlklar stand i den skikkelse den havde som B/B Jakob i Århus Havn i årene 1952 – 1986.
Jakob vedligeholdes i henhold til de overordnede antikvariske retningslinier for bevaringsværdige fartøjer og registreres i Skibsbevaringsfondens fartøjsregister.
 
Bestyrelse
I. Sammensætning
 
§ 2
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 – 8 medlemmer.
Bestyrelsen sammensættes så den i størst mulig grad er i stand til at leve op til Fonden Jakobs formål.
Et medlem af bestyrelsen udpeges af Aarhus Søhistoriske Selskab.
Bestyrelsens medlemmer vælges af bestyrelsen efterhånden som et af dem udtræder.
Bestyrelsen vælger af sin midte og for 2 år ad gangen en formand og en kasserer.
 
II. Virke
 
§ 3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
§ 4
Formanden sammenkalder bestyrelsen til møde, så ofte han eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Dog mindst én gang om året.
Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
I tilfælde af formandens forfald ledes møderne af kassereren.
 
§ 5
For at en gyldig beslutning kan tages på et bestyrelsesmøde, må formanden eller kassereren og mindst halvdelen af bestyrelsen være til stede.
Alle afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
§ 6
Bestyrelsens forhandlinger refereres i en forhandlingsprotokol. Referat af bestyrelsens møder sendes til alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for fondensøkonomiske forpligtigelser.
Bestyrelseshvervet er ulønnet.
 
III Opgaver
§ 7
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Fonden Jakob. Besætning om bord på B/B Jakob hyres primært blandt medlemmer af Aarhus Søhistoriske Selskab, som samtidig også er venneselskab for B/B Jakob.
 
B/B Jakobs Fører
 
§ 8
Den til en hver tid fungerende fører har ansvar for, at de aktiviteter der finder sted om bord på Jakob er i overensstemmelse med det i § 1 nævnte formål, gældende lovgivning og godt sømandskab.
 
Tegningsregler
 
§ 9
Formanden tegner Fonden Jakob. Andre bestyrelsesmedlemmer kan på formandens vegne tegne Fonden Jakob vedr. særlige emner, såfremt det er besluttet i henhold til § 3.
 
Godkendelse
 
§ 10
Fonden kan søge godkendelse i henhold til de gældende regler for godkendelse af institutioner o.l. der kan modtage gaver med hel eller delvis fradragsret for gavegiver til følge.
Fondens midler
 
§ 11
Fondens midler tilvejebringes ved donationer fra fonde, private og offentlige virksomheder samt private sympatisører, ved indgåede sponsorkontrakter, udleje af fondens skibe og øvrige aftaler som bidrager til at skabe opmærksomhed omkring bugserbåden til støtte for det i § 1 nævnte formål.
Fondens midler kan kun anvendes til de i § 1 nævnte formål.
 
  
 
Beretning, regnskab og revision
 
§ 12
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Senest ved udgangen af marts måned indkalder formanden bestyrelsen og forelægger forslag til virksomhedsberetning for det forløbne år samt redegør for, hvilke større arbejder der påtænkes udført om bord på B/B Jakob i det kommende regnskabsår.
På samme bestyrelsesmøde aflægger kassereren regnskabet.
Regnskabet skal være i overensstemmelse med de for en fond af denne art gældende regler.
Det af en af bestyrelsen valgt revisor reviderede regnskab offentliggøres overfor relevante samarbejdspartnere sammen med virksomhedsberetningen efter godkendelsen.
 
Fondens opløsning
 
§ 13
Fonden kan kun opløses og træde i likvidation, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor.
Bestyrelsen nedsætter i så fald et likvidationsudvalg.
Nettoformuen ved en sådan likvidation anvendes i givet fald til støtte for oprettelse eller drift af Aarhus Maritime Museum, fregatten Jylland eller en anden tilsvarende institution.
 
Vedtægtsændringer
 
§ 14
Bestyrelsen kan foretage ændring af vedtægterne for Fonden Jakob, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer derfor.
 
Nærværende vedtægter træder i kraft 23. november 2014:
 
  
Formand
Mogens Ellerbæk

 
Kasserer
Poul Holmboe

Bestyrelsesmedlemmer
Anders Bové Christensen
Henrik Kleis
Jakob Flyvbjerg Christensen
Jan Henriksen
Jess Abildskou
Ove Eriksen

 
Fonden Jakob v. formand Mogens Ellerbæk, Flakvej 3, 8240 Risskov, tlf: 86928359/40289313, e-mail: mogensellerbaek3@gmail.com